ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι απόψεις των bloggers που φιλοξενούνται στο in.gr δεν απηχούν κατ' ανάγκη την άποψη του in.gr. Η επιλογή των φωτογραφιών και των βίντεο γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των bloggers. Εάν κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση κάποιου blog ή έχει οποιαδήποτε παρατήρηση, μπορεί να επικοινωνήσει με το in.gr.
 
Η αποτίμηση της Συνόδου Κορυφής ΕΕ και η ελληνική δημοσιονομική διάσωση

Η αποτίμηση της Συνόδου Κορυφής ΕΕ και η ελληνική δημοσιονομική διάσωση

Οικονομικές Αντιλογίες»

Δημοσίευση: 28 Οκτ. 2011

Η ημερήσια διάταξη της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής είχε αρκετά βαριά ατζέντα και περιελάμβανε τα παρακάτω θέματα:

1)   Μόχλευση EFSF και αντιμετώπιση του φαινομένου bank run και της μαζικής αποστροφής που έχει δημιουργηθεί για τα ομόλογα

2)   Επανακεφαλαιοποίηση Τραπεζών

3)   Ελληνική Δημοσιονομική Διάσωση

4)   Οικονομική Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση

 

1.            Μόχλευση EFSF

Προκρίθηκαν δύο λύσεις: α) μία καθαρή μόχλευση της τάξης του 20% με 25%, οπότε τα ελεύθερα €220 δισ. του EFSF οδηγούν σε μια δύναμη πυρός γύρω στα €1,1 τρισ. για την αντιμετώπιση (για ένα χρόνο περίπου) της «επίθεσης» στα ισπανικά, ιταλικά, βελγικά (και γαλλικά;) ομόλογα, και β) δημιουργία (εντός του Νοεμβρίου) ενός ή περισσότερων χρηματοοικονομικών εργαλείων που θα συνδυάζουν πόρους από τις ευρωπαϊκές χορηγήσεις, το IMF, το Νορβηγικό Ταμείο, τα κινεζικά κεφάλαια και κεφάλαια από τη Μέση Ανατολή. Αυτό πολλαπλασιάζει τη δύναμη του EFSF, άρα μπορεί να επεκταθεί στην επανακεφαλαιοποίηση Τραπεζών.

Δύο σημειώσεις: i) δεν πέρασε η άποψη των Γάλλων για τη μετατροπή του EFSF σε μια μορφή τράπεζας με την ECB ως lender of last resort, αλλά αρκετές από τις ιδιότητες που απέκτησε το EFSF παραπέμπουν σε λειτουργία «τελευταίου καταφυγίου», ii) η ΕΚΤ θα διατηρήσει τη δραστηριότητά της στη δευτερογενή αγορά ομολόγων που μέχρι σήμερα έχει φθάσει τα €168 δισ. περίπου (Ελλάδα, €46 δισ.).

 

2.            Επανακεφαλαιοποίηση Τραπεζών

Τα μέτρα που αφορούν αυτό τον τομέα έχουν σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό χώρο της Ευρωζώνης. Πιο συγκεκριμένα, έχουν τους εξής δύο στόχους:

i)                    Την ανάγκη να εξασφαλιστεί η βραχυπρόθεσμη και μεσομακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των τραπεζών για να στηριχτεί και η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

ii)                   Την ανάγκη ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών κατά τρόπο ομοιογενή σε όλη την Ευρώπη, προσπάθεια που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα €110 δισ.

Οι σχετικές αποφάσεις μπορούν να συνοψιστούν σε δύο σημεία:

            α)         Συνέχιση του προγράμματος της ΕΚΤ (Ευρωσύστημα) για τη βραχυχρόνια χρηματοδότηση των τραπεζών με βάση τις εγγυήσεις. Από αυτή τη δραστηριότητα εξαρτάται πλήρως η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών (μέχρι σήμερα €95 δισ.). Πάντως, στο σημείο αυτό θα υπάρξουν ορισμένες ειδικές ρυθμίσεις, διότι φαίνεται ότι η ανάμειξη εθνικών δράσεων (Emergency Liquidity Assistance) δημιουργούσε ορισμένα προβλήματα λειτουργικότητας.

            β)         Ο Tier 1 (τα υψηλής ποιότητας κεφάλαια των τραπεζών σε σχέση με τα συνολικά κεφάλαιά τους σταθμισμένα με τον κίνδυνο) θα πρέπει να είναι 9%. Έτσι, οι τράπεζες θα πρέπει να επανακεφαλαιοποιήσουν τα ίδια τους τα κεφάλαια καταφεύγοντας στις αγορές και, αν δεν το επιτύχουν, θα δανειστούν από τα κράτη τα οποία με τη σειρά τους δεν διαθέτουν τα κεφάλαια. Τα κράτη θα αναζητήσουν δανεισμό από το EFSF. Η σχέση αυτή δημιουργεί ιδιότυπα ζητήματα που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των τραπεζικών ιδρυμάτων, τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν. Επίσης, η αύξηση των απαιτήσεων του Tier 1 οδηγεί αναγκαστικά σε μείωση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.

3.            Η ελληνική δημοσιονομική διάσωση

Ο λογαριασμός της δημοσιονομικής διάσωσης είναι σημαντικός και θετικός για την ελληνική πλευρά.

Συνολικό χρέος στο τέλος του 2011

€365,6 δισ.

             Μείον

 

·          Δάνεια από τους εταίρους μας

€78 δισ.

·          Ομόλογα στα χέρια της ΕΚΤ

€62 δισ.

·          Έντοκα Γραμμάτια

€13,6 δισ.

·          Εγγυημένα και τιτλοποιημένα δάνεια

€10,1 δισ.

(Τα στοιχεία μέχρι το σημείο αυτό προέρχονται από τον ΣΕΒ 21.10.2011)

€201,9 δισ.

Ποσό επί του οποίου επιβάλλεται το  κούρεμα

€101,0 δισ.

Μείον

 

Ανάγκες επανακεφαλαιοποίησης τραπεζών

€15,00 δισ.

Ανάγκες επανακεφαλαιοποίησης ασφαλιστικών ταμείων

€11,00 δισ.

Ζημιές ΤτΕ

€2,00 δισ.

Ζημιές ασφαλιστικών εταιρειών

€1,00 δισ.

Καθαρό όφελος

€72,00 δισ.

Συνολικό όφελος από τόκους (10 χρόνια): Υπόθεση επιτοκίου (5,3% τόκος – 2% discount factor)

€29,00 δισ.

 Εκτίμηση συνολικών ωφελειών από συνεισφορά επίσημου τομέα (Ιούλιος 2011)

€23,00 δισ.

 Συνολικό όφελος

124,00 δισ.

 

           

Στα οφέλη θα πρέπει πλέον να συνυπολογιστούν η μείωση του κόστους δανεισμού που θα σημειωθεί: α) στα αναδιοργανωμένα δημόσια οικονομικά και β) στο δανεισμό του ιδιωτικού τομέα. Αυτή η διάσταση του θέματος είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η ποσοτικοποίησή της είναι σχετικά δύσκολη.

 

4.            Οικονομική Διακυβέρνηση

Εισήχθησαν στη ζωή μας (και στη ζώνη της Ευρωζώνης) δύο πολύ σοβαροί ευρωπαϊκοί θεσμοί: Η διαδικασία του European Semester και το Euro Plus Pact.

Η πρώτη διαδικασία αφορά τον τρόπο οργάνωσης των Δημόσιων Προϋπολογισμών κάθε κράτους της Ευρωζώνης. Το δεύτερο αφορά ζητήματα ανταγωνιστικότητας, απασχόλησης, βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στις οικονομίες της Ευρωζώνης. Ουσιαστικά πρόκειται για το διάδοχο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Είναι πλέον αντιληπτό ότι η Ευρωζώνη οδηγείται σε μια περισσότερο συντονισμένη δημοσιονομική και αναπτυξιακή πολιτική από το τέλος του 2012.

Π.Ε. Πετράκης
Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 
 

Τα σχόλιά σας

 • Ποιό είναι το κόστος?

  Αναφέρεται στο άρθρο το όφρλος του 'κουρέματος' μέχρι εδώ καλά. Ποιό όμως είναι το κόστος ? Εξ όσον γνωρίζω όταν αποτιμάται το κόστος μιας ενέργειας εκτός από το καθαρό οικονομικό κόστος θα πρέπει να εκτιμηθεί και το 'κοινωνικό κόστος' της ενέργειας. Επιπρόσθετα θα πρέπει να γίνει σύγκριση και με το κόστος εναλλακτικών ενεργειών, αν υπάρχουν φυσικά. #0001

 • Συγχαρητήρια

  Λυπάμαι που θα το πω αλλά ομελέτα αν δε σπάσεις αυγά δεν κάνεις ΔΙΩΞΤΕ επιτέλους όλοι την δημόσια διοίκηση ακυρώνει την όποια πολιτική δεν γεμίζει τσέπες των άχρηστων δημοσίων υπαλλήλων #0002

Πείτε την άποψή σας έως 700 χαρακτήρες με κενά (spaces)

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

 

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το in.gr δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται. Αν έχετε οποιαδήποτε παρατήρηση, μπορείτε να την καταγράψετε στην δικτυακή σελίδα: support.in.gr

Περιγραφή

Το blog Οικονομικές Αντιλογίες έχει ως στόχο το σχολιασμό της επικαιρότητας μέσα από το πρίσμα της πολιτικής οικονομίας. Στο blog αυτό τα οικονομικά αξιοποιούνται ως κοινωνική επιστήμη με την ευρύτερη έννοια. Επιχειρείται η ανάλυση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε συγκεκριμένα οικονομικά γεγονότα και στα πολιτικά και κοινωνικά τεκταινόμενα. Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται μέσα από την κοινωνική οπτική του συγγραφέα και της ερευνητικής του ομάδας.

Tελευταία σχόλια

 • Ενας "ξένος" ΕΛΛΛΗΝΑΣ

   

  Οταν πριν από καιρό διάβασα τυχαία το πρώτο σας κείμενο (δεν ξέρω εάν είχαν προ

  Αντώνης Κίσαμος
 • Ελληνόφωνε Άγγλε..

   

  .. καλώς να μας έρθεις και να εισπράξεις απο την Ελλάδα και τους Έλληνες τα κέρ

  Ο Αγγλόφωνος Έλληνας
 • ΦΕΎΓΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ

   

  Φεύγει ο χρόνος Φεύγει ο χρόνος σαν νεράκι, φεύγει και γίνεται το χτες. Ο ήλιος

  Γιώργος Ι. Μποτής