ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι απόψεις των bloggers που φιλοξενούνται στο in.gr δεν απηχούν κατ' ανάγκη την άποψη του in.gr. Η επιλογή των φωτογραφιών και των βίντεο γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των bloggers. Εάν κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση κάποιου blog ή έχει οποιαδήποτε παρατήρηση, μπορεί να επικοινωνήσει με το in.gr.
 
O Πολιτικός Κύκλος και η Οικονομία

O Πολιτικός Κύκλος και η Οικονομία

Οικονομικές Αντιλογίες»

Δημοσίευση: 19 Αυγ. 2013

Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας (Ν.Δ.) και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) από τη μεταπολίτευση και έπειτα εναλλασόταν στην εξουσία.

Είναι λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε συγκριτικά την εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (πλούτος), του ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρησης (χρέος) και του μοναδιαίου κόστους εργασίας (ανταγωνιστικότητα) κατά τη διακυβέρνηση της Ν.Δ. και του ΠΑ.ΣΟ.Κ., από τη μεταπολίτευση και έπειτα (1974-2012). Ουσιαστικά κρίνουμε τις πολιτικές υποπεριόδους με βάση την εξέλιξη του επιπέδου του κατά κεφαλήν εισοδήματος των Ελλήνων, τη χρηματοδότησή τους με τη μορφή του χρέους και τέλος, την κατάσταση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων για τα δύο μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα της Ελληνικής κοινωνίας, κατά την περίοδο ανάλυσης και το Διάγραμμα 1 περιγράφει την εξέλιξη των τριών μεγεθών κατά την ίδια περίοδο.

Πίνακας 1. Τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων για τα δύο μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα

Εκλογές

Ν.Δ.

ΠΑ.ΣΟ.Κ

1974

54,37%

13,58%

1977

41,85%

25,34%

1981

35,86%

48,10%

1985

40,84%

45,82%

1989-06

44,28%

39,13%

1989-11

46,19%

40,68%

1990

46,89%

38,61%

1993

39,30%

46,88%

1996

38,12%

41,51%

2000

42,74%

43,79%

2004

45,36%

40,55%

2007

41,84%

38,10%

2009

33,48%

43,92%

Σημείωση: Με μπλε χρώμα σημειώνεται η διακυβέρνηση της Ν.Δ., με πράσινο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και με πορτοκαλί χρώμα η περίοδος μετά το 2009.

Διάγραμμα 1. Εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, του ακαθάριστου χρέους και του ΜΚΕ

Πηγές: AMECO Database, IMF (April 2013).

Σημειώσεις: *Οι κάθετες γραμμές αντικατοπτρίζουν τη διενέργεια εκλογών κατά το έτος στο οποίο είναι τοποθετημένες. **Τα δεδομένα για το ακαθάριστο χρέος αφορούν στην περίοδο 1981-2012. ***Όσο αυξάνεται το Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας, τόσο η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μειώνεται.

Για την ανάλυσή μας ως διακυβέρνηση της Ν.Δ. λαμβάνουμε τις περιόδους 1974-1981, 1989-1993 και 2004-2009. Αντίστοιχα, ως διακυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. λαμβάνουμε τις περιόδους 1981-1989, 1993-2000 και 2000-2004. Τη συνολική περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 1993-2004 τη χωρίζουμε σε δύο υποπεριόδους (1993-2000 και 2000-2004) πριν και μετά την υιοθέτηση του ευρώ. Τέλος, την περίοδο 2009-2012 τη θεωρούμε ως μια περίοδο διακυβέρνησης από την Τρόικα μέσω των μνημονίων συνεργασίας.

Έτσι λοιπόν, τα Διαγράμματα 2, 3 και 4 παρουσιάζουν μια ανάλυση της μεταβολής του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, του Ακαθάριστου Χρέους και του Μοναδιαίου Κόστους Εργασίας αντίστοιχα, ανά περίοδο διακυβέρνησης.

Οι πρώτες κυβερνήσεις της Ν.Δ. και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έπειτα από τη μεταπολίτευση, έχουν το ελαφρυντικό της ύπαρξης περιθωρίου αύξησης του χρέους, το οποίο κυμαινόταν τότε σε χαμηλά επίπεδα.

Διάγραμμα 2. Μεταβολή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά περίοδο διακυβέρνησης (χιλ. ευρώ)

Πηγή: AMECO Database.

Σημειώσεις: *Τα δεδομένα αφορούν στη μεταβολή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σταθερές τιμές. **Με μπλε χρώμα σημειώνεται η διακυβέρνηση της Ν.Δ., με πράσινο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και με πορτοκαλί χρώμα η περίοδος μετά το 2009.

Διάγραμμα 3. Μεταβολή ακαθάριστου χρέους ανά περίοδο διακυβέρνησης (δις ευρώ)

Πηγή: IMF – World Economic Outlook (April 2013).

Σημειώσεις: *Με μπλε χρώμα σημειώνεται η διακυβέρνηση της Ν.Δ., με πράσινο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και με πορτοκαλί χρώμα η περίοδος μετά το 2009. ** Τα δεδομένα για το ακαθάριστο χρέος αφορούν στην περίοδο 1981-2012.

Διάγραμμα 4. Μεταβολή μοναδιαίου κόστους εργασίας ανά περίοδο διακυβέρνησης (μονάδες)

Πηγή: AMECO Database.

Σημειώσεις: *Όταν ο δείκτης αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μειώνεται. **Με μπλε χρώμα σημειώνεται η διακυβέρνηση της Ν.Δ., με πράσινο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και με πορτοκαλί χρώμα η περίοδος μετά το 2009.

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις συνολικές μεταβολές μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου έτους της κάθε περιόδου ανάλυσης.

Πίνακας 2. Οι μεταβολές ανά μεταβλητή και ανά περίοδο διακυβέρνησης

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Ακαθάριστο Χρέος Γενικής Κυβέρνησης

Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας - Ανταγωνιστικότητα

(χιλ.)

Διαφορά

(χιλ.)

(%)

(δις)

Διαφορά

(δις)

(%)

Διαφορά

(%)

1974
1981

10,03 - 11,87

1,84

18,31%

-

-

-

2,46 - 8,10

5,64

228,33%

1981
1989

11,87 - 12,45

0,58

4,89%

2,14 - 21,28

19,14

893,70%

8,10 - 32,36

24,26

299,47%

1989
1993

12,45 - 12,26

-0,19

-1,51%

21,28 - 69,23

47,95

225,28%

32,36 - 53,73

21,47

66,03%

1993
2000

12,26 - 14,50

2,24

18,28%

69,23 - 140,97

71,74

103,61%

53,73 - 84,98

31,25

58,15%

2000
2004

14,50 - 17,06

2,56

17,62%

140,97 - 183,15

42,18

29,92%

84,98 - 96,80

11,82

13,90%

2004
2009

17,06 - 18,06

1

5,88%

183,15 - 298,70

115,55

63,09%

96,80 - 113,23

16,43

16,98%

2009
2012

18,06 - 14,92

-3,14

-17,38%

298,70 - 307,18

8,48

2,84%

113,23 - 104,10

-9,13

-8,06%

Πηγές: AMECO Database, IMF (April 2013).

Σημειώσεις: * Με μπλε χρώμα σημειώνεται η διακυβέρνηση της Ν.Δ., με πράσινο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και με πορτοκαλί χρώμα η περίοδος μετά το 2009. **Όσο αυξάνεται το Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας, τόσο η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μειώνεται.

Η εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σημειώνει συνεχείς αυξήσεις, με εξαίρεση την περίοδο διακυβέρνησης 1989-1993 της Ν.Δ. και την περίοδο 2009-2012.

Όσον αφορά στο Ακαθάριστο Χρέος, η σωρευτική αύξησή του είναι εντυπωσιακή. Σε απόλυτα μεγέθη, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων 1989-1993 της Ν.Δ. (€47,9 δις), 1993-2000 (€71,74 δις) και 2000-2004 (€42,1 δις) του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και 2004-2009 της Ν.Δ. (€115,5 δις).

Τέλος, η μείωση της ανταγωνιστικότητας είναι εμφανής σε όλη τη διάρκεια που εξετάζουμε. Εξαίρεση αποτελεί η τελευταία περίοδος (2009-2012) κατά την οποία η ανταγωνιστικότητα έχει βελτιωθεί, όχι επειδή αυξήθηκε το παραγόμενο προϊόν, αλλά λόγω της μείωσης του κόστους εργασίας (βλ. σημείωμα « Το Κόστος Εργασίας: Επικαιροποίηση»).

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι κάθε χρόνο διακυβέρνησης της Ν.Δ., κατά μέσο όρο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξανόταν κατά €1.384, το χρέος κατά €17,5 δις και η ανταγωνιστικότητα μειωνόταν κατά 3,55 μονάδες. Αντίστοιχα, κάθε χρόνο διακυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κατά μέσο όρο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξανόταν κατά €3.441, το χρέος κατά €7,7 δις και η ανταγωνιστικότητα μειωνόταν κατά 3,48 μονάδες. Τέλος, μετά το 2009, κατά μέσο όρο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειωνόταν κάθε χρόνο κατά €1.046, το χρέος αυξανόταν κατά €2,82 δις και η ανταγωνιστικότητα βελτιωνόταν κατά 3,04 μονάδες.

Ανεξαρτήτως όμως του σε ποια περίοδο και τι αυξανόταν, το συμπέρασμα είναι πολύ απλό: Η βελτίωση του εισοδήματος συνοδεύτηκε από αύξηση του χρέους και από κατάρρευση της ανταγωνιστικότητας. Και αυτό είναι το δράμα της Ελληνικής οικονομίας σήμερα με πολύ απλά λόγια. Θα μου πείτε βέβαια ότι με τα «ψέματα» (δανικά) κατορθώσαμε να αυξήσουμε σημαντικά το κατά κεφαλήν εισόδημα και όταν ήρθε η ώρα της πτώσης (πτώχευσης) πέσαμε, αλλά σε καμία περίπτωση (λόγω του ελεγχόμενου τρόπου εξέλιξης) δε φτάσαμε τόσο χαμηλά όσο όταν ξεκινήσαμε τη φούσκα των χρεών. Αυτή είναι μια άλλη εκδοχή της ιστορίας μας που θα τη συζητήσουμε σε ένα άλλο σημείωμα.

Παναγιώτης Πετράκης
Καθηγητής ΕΚΠΑ

Με τη συνεργασία του Π. Κωστή
In Deep Analysis

 
 

Τα σχόλιά σας

 • ΛΑΘΟΣ

  Συγγνωμη αλλα το 1990 δεν ηταν πράσινο... και δηλαδή λυπάμαι οταν λαμπροί (λέμε τωρα..) επιστήμονες όπως ο κύριος Πετράκης ακόμα ασχολούνται με χρωματισμένους....Σα δε ντρεπόμαστε λεω εγώ.. #0001

 • ΑΡΜΕΓΕ ΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΥΕ ΧΕΛΩΝΕΣ

  Από την ανάγνωση του παραπάνω άρθρου σαφώς απορρέουν τα εξής διδακτικά συμπεράσματα: 1) Ότι ολόκληρο το πολιτικό σύστημα είναι υπαίτιο (και συνομολογείται από το ίδιο) για την εγκληματική μεθόδευση της κοινωνικής και οικονομικής κατάπτωσης του Ελληνικού έθνους μετά την μεταπολίτευση. 2) Μεταπολίτευση δε εννοούν την ανατροπή της δικτατορίας των συνταγματαρχών, άραγε ομολογείται, ότι μέχρι τότε η Χώρα ευημερούσε (υπήρχε οικονομική σταθερότητα, κοινωνική ασφάλεια με έλλειψη εγκληματικότητας και τιμωρία της παρανομίας αδιακρίτως πολιτικών πεποιθήσεων κ.λ.π.). 3) Επομένως το ίδιο πολιτικό σύστημα δεν πρέπει να περιμένουμε να μας βγάλει από την σύγχρονη κρίση, γιατί μοιάζει «με τον λύκο που βάλαμε να φυλάξει τα πρόβατα». 4) Τούτο μάλιστα προσεπιβεβαιούται από την συνέχιση της παντοειδούς «λαμογιάς» με τα golden boys, την διατήρηση των παντοειδών βουλευτικών προνομίων, την εξαθλίωση των λαϊκών στρωμάτων με εκμηδενισμό των μισθών και συντάξεων, την καλπάζουσα ανεργεία, την ανάλγητη φορομπηχτική ακόμη και των βραχωδών εκτάσεων, πράγμα που απέφυγαν ακόμη και οι Τούρκοι κατακτητές κατά την 400/ετή κυριαρχία τους, την ατιμωρησία των διαφθορέων πολιτικών, των παράνομων συνταξιούχων, των παντοειδών αισχροκερδοσκόπων και των αδίστακτων μεγαλοφοροφυγάδων, την επιχορήγηση παντοειδών προκλητικών εορταστικών και άλλων εκδηλώσεων, αναρίθμητων ΜΗΚΟ, Συλλόγων και Σωματείων, αποθηκών αργόσχολων ψηφοφόρων ουτιδανής χρησιμότητας, την επιβράβευση των αργόμισθων – επίορκων και με απατηλά προσόντα κομματόσκυλων δημοσίων υπαλλήλων και αντ΄αυτών την οριζόντια αποπομπή δεκάδων χιλιάδων υπαλλήλων, χωρίς παράλληλη αξιολόγηση αυτών και της αναγκαιότητας των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται (κραυγαλέο παράδειγμα αποτελεί η πομφόλυγα της ΕΡΤ που εξαιρέθηκε από την απίθανη διαθεσιμότητα, ενώ μεθοδεύεται η επαναπρόσληψη σχεδόν του συνόλου των λίσταρχων δημοσιογράφων (από τον συντεχνιάρχη Υφυπουργό τους) και μάλιστα με απολυτήρια Λυκείου, ενώ για την κινητικότητα των φυλάκων των Δήμων και των σχολείων απαιτούνται πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών! #0002

 • Πάλι η εργασία φταίει;;;

  Η ελεεινή νεοφιλελέ προπαγάνδα περιβεβλημένη με το καθηγητικό κύρος.Κε Πετράκη ο κανόνας σου "Όσο αυξάνεται το Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας, τόσο η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μειώνεται." ενοχοποιεί την εργασία και όχι την αντιπαραγωγική λειτουργία των μανατζαρεών, σαν και του λόγου σου, που φυσικά δεν κάνανε επενδύσεις τέτοιες που να αυξάνουν την παραγωγικότητα της εργασίας.Ενοχοποιείς την εργασία και βγάζεις λάδι το σινάφι σου και τους κεφαλαιοκράτες που κάναν αρπαχτές ως ραντιέρηδες και τραπεζίτες-μέτοχοι τραπεζών #0003

 • Ὤδινεν ὄρος καὶ ἔτεκεν μῦν

  Από την ανάγνωση του παραπάνω άρθρου σαφώς απορρέουν τα εξής διδακτικά συμπεράσματα: 1) Ότι ολόκληρο το πολιτικό σύστημα είναι υπαίτιο (και συνομολογείται από το ίδιο) για την εγκληματική μεθόδευση της κοινωνικής και οικονομικής κατάπτωσης του Ελληνικού έθνους μετά την μεταπολίτευση. 2) Μεταπολίτευση δε εννοούν την ανατροπή της δικτατορίας των συνταγματαρχών, άραγε ομολογείται, ότι μέχρι τότε η Χώρα ευημερούσε (υπήρχε οικονομική σταθερότητα, κοινωνική ασφάλεια με έλλειψη εγκληματικότητας και τιμωρία της παρανομίας αδιακρίτως πολιτικών πεποιθήσεων κ.λ.π.). 3) Επομένως το ίδιο πολιτικό σύστημα δεν πρέπει να περιμένουμε να μας βγάλει από την σύγχρονη κρίση, γιατί μοιάζει «με τον λύκο που βάλαμε να φυλάξει τα πρόβατα». 4) Τούτο μάλιστα προσεπιβεβαιούται από την συνέχιση της παντοειδούς «λαμογιάς» με τα golden boys, την διατήρηση των παντοειδών βουλευτικών προνομίων, την εξαθλίωση των λαϊκών στρωμάτων με εκμηδενισμό των μισθών και συντάξεων, την καλπάζουσα ανεργεία, την ανάλγητη φορομπηχτική ακόμη και των βραχωδών εκτάσεων, πράγμα που απέφυγαν ακόμη και οι Τούρκοι κατακτητές κατά την 400/ετή κυριαρχία τους, την ατιμωρησία των διαφθορέων πολιτικών, των παράνομων συνταξιούχων, των παντοειδών αισχροκερδοσκόπων και των αδίστακτων μεγαλοφοροφυγάδων, την επιχορήγηση παντοειδών προκλητικών εορταστικών και άλλων εκδηλώσεων, αναρίθμητων ΜΗΚΟ, Συλλόγων και Σωματείων, αποθηκών αργόσχολων ψηφοφόρων ουτιδανής χρησιμότητας, την επιβράβευση των αργόμισθων – επίορκων και με απατηλά προσόντα κομματόσκυλων δημοσίων υπαλλήλων και αντ΄αυτών την οριζόντια αποπομπή δεκάδων χιλιάδων υπαλλήλων, χωρίς παράλληλη αξιολόγηση αυτών και της αναγκαιότητας των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται (κραυγαλέο παράδειγμα αποτελεί η πομφόλυγα της ΕΡΤ που εξαιρέθηκε από την απίθανη διαθεσιμότητα, ενώ μεθοδεύεται η επαναπρόσληψη σχεδόν του συνόλου των λίσταρχων δημοσιογράφων (από τον συντεχνιάρχη Υφυπουργό τους) και μάλιστα με απολυτήρια Λυκείου, ενώ για την κινητικότητα των φυλάκων των Δήμων και των σχολείων απαιτούνται πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών! #0004

Πείτε την άποψή σας έως 700 χαρακτήρες με κενά (spaces)

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

 

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το in.gr δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται. Αν έχετε οποιαδήποτε παρατήρηση, μπορείτε να την καταγράψετε στην δικτυακή σελίδα: support.in.gr

Περιγραφή

Το blog Οικονομικές Αντιλογίες έχει ως στόχο το σχολιασμό της επικαιρότητας μέσα από το πρίσμα της πολιτικής οικονομίας. Στο blog αυτό τα οικονομικά αξιοποιούνται ως κοινωνική επιστήμη με την ευρύτερη έννοια. Επιχειρείται η ανάλυση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε συγκεκριμένα οικονομικά γεγονότα και στα πολιτικά και κοινωνικά τεκταινόμενα. Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται μέσα από την κοινωνική οπτική του συγγραφέα και της ερευνητικής του ομάδας.

Tελευταία σχόλια

 • Ενας "ξένος" ΕΛΛΛΗΝΑΣ

   

  Οταν πριν από καιρό διάβασα τυχαία το πρώτο σας κείμενο (δεν ξέρω εάν είχαν προ

  Αντώνης Κίσαμος
 • Ελληνόφωνε Άγγλε..

   

  .. καλώς να μας έρθεις και να εισπράξεις απο την Ελλάδα και τους Έλληνες τα κέρ

  Ο Αγγλόφωνος Έλληνας
 • ΦΕΎΓΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ

   

  Φεύγει ο χρόνος Φεύγει ο χρόνος σαν νεράκι, φεύγει και γίνεται το χτες. Ο ήλιος

  Γιώργος Ι. Μποτής